Ekis Ekman om könsbyte, vederläggning reflektion

Reflektion

Den här uppgiften var väldigt intressant. En sak som dock var svårare än vad vi förväntade oss var att förhålla sig helt till vederläggningen och inte vara nyanserad överhuvudtaget i texten då vi som grupp är av åsikten att en man som har styckat en kvinna för att “äta människokött” inte ska vara i ett kvinnofängelse. Hade vi istället fått som uppgift att bekräfta texten, som enligt Anders Eriksson i boken Retorikens Grunder (2017:115) handlar om att styrka tesen, så hade vi nog haft det lättare att påbörja arbetet.

Vår inventio, delen av arbetet där vi samlade ihop informationen som behövdes till texten, var utformad efter topikerna som Anders Eriksson tar upp i Boken Retorikens Grunder (2017:101-108). En sak som gav oss problem med inventio var att hitta argument för alla topiker som var tydligt skilda från varandra. Ofta kunde samma argument passa in på flera topiker och i början blev det lite rörigt. Vår dispositio är också uppbyggd efter samma topiker som Eriksson tar upp och det gav oss en tydlig struktur att arbeta från, vilket i sin tur underlättade arbetet att vidare vinkla och renskriva topikerna.

En annan sak som var lite krånglig var att förhindra att vederläggningen blev för talspråklig då vår argumentation till stor del är byggd på känslor, det vill säga expressiver. Så vi fick gå tillbaka några gånger och ändra meningar för att textens stil inte skulle förändras mitt i olika stycken.

Ett problem som uppstod som vi diskuterade var i just vederläggningens exordium. Mer specifikt angående referenter för Kim som bytte kön. Vi ville inte upprepa namnet Kim varje gång utan ha lite variation, men det skapade problemet att vi inte visste om vi skulle hänvisa till henne som en hon eller han innan behandlingen. Däremot är vi väldigt nöjda med hur vi lyckades vinkla vederläggningens narratio, med andra ord hur vi framlägger saken.

Litteraturhänvisningar

Eriksson, Anders (2017) Retorikens grunder. Lund: MediaTryck

Erik Toröd, Fredrik Tornerhjelm, Christian Åkerstedt